fbpx

Izglītojamiem

kaspars on 2018-12-02

EKSĀMENU INFORMĀCIJA

Pamatojoties uz MK 2013. gada 21. maija noteikumiem Nr. 281 ,,Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem” un tajos veiktajiem grozījumiem 2020. gada 30. aprīlī,  MK noteikumiem Nr. 183 ,,Noteikumiem par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2019./20.m.g.”: 

2019./20.m.g. 2.,3.un 4.kursu izglītojamiem noteikti obligātie centralizētie eksāmeni par vispārējās vidējās  izglītības ieguvi:

1) angļu valoda – 02.06. (rakstiski)

2) angļu valoda – 04.06. (mutvārdi)

3) latviešu valoda  – 09.06.

4) matemātika – 12.06.

Izvēles eksāmeni 2 kursiem:

1) vēsture – 15.06.

2) bioloģija – 19.06.

Lūgums vecākiem, nodrošināt sava bērna precīzu ierašanos plkst.9:30 uz eksāmeniem, izmantojot savas iespējas!

Mācību stundu laiki

1. stunda     08.30 – 09.10
2. stunda     09.20 – 10.00
3. stunda     10.15 – 10.55
4. stunda     11.00 – 11.40
5. stunda     12.15 – 12.55
6. stunda     13.00 – 13.40
7. stunda     13.50 – 14.30
8. stunda     14.35 – 15.15
9. stunda     15.20 – 16.00
10. stunda     16.05 – 16.45

Dokumenti
"Misija, vīzija" 01.versija
KRG10.01 "Izglītības process"
KRG10.01.01. "Mācību gaitas kārtība"
[Veidlapa AV-01.01.] Iesniegums par atjaunošanu izglītības programmā
[Veidlapa AV-02.01.] Iesniegums par pārcelšanu citā grupā
[Veidlapa AV-03.01.] Audzēkņa iesniegums par atskaitīšanu no izglītības programmas
[Veidlapa VV-03.01.] Vecāku iesniegums par atskaitīšanu no izglītības programmas
[Veidlapa AV-03.02.] Audzēkņa iesniegums par atskaitīšanu no izglītības programmas
[Veidlapa AV-04.01.] Iesniegums par akadēmiskā atvaļinājuma piešķiršanu
[Veidlapa AV-07.01.] Iesniegums par bankas kontu stipendijas pārskaitīšanai
[Veidlapa AV-11.01.] Iesniegums skolnieka apliecības atjaunošanai
[Veidlapa AV-12.01.] Apgaitas lapa pārtraucot mācības
[Veidlapa AV-13.01.] Audzēkņa iesniegums par dienesta viesnīcu
[Veidlapa IZ-01.01.] Profesionālās kvalifikācijas eksāmena eksaminācijas komisijas personālsastāva saraksts
KRG10.03.02. "Drošības noteikumi dodoties ekskursijās, praktiskajās mācībās, pārgājienā vai pastaigā"
[Veidlapa IZ-03.01.] Pieteikums ekskursijai, pārgājieniem un pastaigām
KRG10.04.01. "Skolas padomes reglaments"
KRG10.05.01. "Izglītojamo pašpārvaldes veidošanas un darbības kārtība"
KRG10.06.02. „Kvalifikācijas prakses organizēšanas nolikums"
[Veidlapa IZ-05.01.] Praktikanta pieprasījums
[Veidlapa IZ-06.01.] Prakses vietu pārbaudes grafiks
[Veidlapa IZ-07.01.] Prakses pārbaudes veidlapa
[Veidlapa IZ-08.01.] Praktikanta raksturojums
[Veidlapa IZ-11.01.] Prakses līgums trīspusējais
[Veidlapa IZ-12.01.] Prakses līgums divpusējais
KRG10.08.01. "E-klases (elektroniskā žurnāla) lietošanas kārtība"
KRG10.09.03 "Stipendiju piešķiršanas kārtība"
[Veidlapa IZ-09.02.] Stipendiju aprēķināšanas veidlapa
KRG10.10.01 "Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība"
KRG10.11.01 "Iekšējās kārtības noteikumi izglītojamiem"
KRG10.12.01 "Atbalsta sistēma attieksmēs un pašvadībā"
[Veidlapa IZ-13.01] Paskaidrojums
[Veidlapa IZ-14.01.] Vienošanās
[Veidlapa IZ-15.01.] Attieksmes un disciplīnas lapa
[Veidlapa IZ-16.01.] Protokols
[Veidlapa IZ-17.01.] Apņemšanās lapa
KRG10.13.01 "Aizliegto vielu aprites kontrole"
KRG06.05.01. „Iekšējā trauksmes celšanas kārtība”
KRG06.06.03. "Dienesta viesnīcas iekšējās kārtības noteikumi izglītojamiem"
KRG06.10.01. "Bibliotēkas nolikums"
KRG06.11.01. "Sporta nama iekšējās kārtības noteikumi"
Share This