fbpx
Iepirkumi & izsoles

Telpu nomas izsole 04.03.2019.

BDV Mediju Centrs on 2019-02-25

Izsole par telpu nomas tiesībām Bulduru Dārzkopības vidusskolā.

Nomas objekta veids
Adrese
Nedzīvojamā telpa 36 m2 platībā, kadastra apzīmējums Nr. 1300 007 7801 059 011018, Jūrmalā, Viestura ielā 6 k-1
Maksimālais nomas termiņš 2019.gada 31.decembris
Citi iznomāšanas nosacījumi

Nomas maksā nav iekļautas izmaksas par elektrības patēriņu (tiek uzskaitīts pēc atsevišķa skaitītāja rādījumiem. Telpu drīkst lietot kā biroja telpas vai cits izmantošanas veids, kas nav pretrunā ar būves lietošanas veidiem;

Nedrīkst bez Iznomātāja rakstiskas piekrišanas nodot Telpas vai to daļu trešajai personai apakšnomā, ieķīlāt nomas tiesības, slēgt sadarbības līgumus vai cita veida līgumus, kuru rezultātā trešā persona iegūtu tiesības uz Telpu vai to daļu pilnīgu vai daļēju lietošanu, veikt Telpu pārbūvi, pārplānošanu, izbūvi un ierīču pārtaisi bez projekta dokumentācijas rakstiskas saskaņošanas ar Iznomātāju un attiecīgajām valsts un/vai pašvaldību iestādēm.

Izsoles veids un norāde par pirmo vai atkārtoto izsoli Pirmā rakstiskā izsole
Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš, kas nav īsāks par piecām darba dienām 5 (piecas) darba dienas no sludinājuma publicēšanas BDV mājas lapā: www.bulduri.lv sadaļā Telpu noma.
Nomas pieteikuma (turpmāk – pieteikums) iesniegšanas vieta, reģistrēšanas kārtība

Pretendents savu piedāvājumu rakstiski var iesniegt 220. kab. Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010

Pretendenta pieteikuma veidne

Izsoles norises laiks un vieta, kārtība
Izsoles nolikums

2019. gada 4.martā plkst.14.00 Viestura ielā 6, Jūrmala, LV-2010, 219.kabinets.

Izsoles nolikums

Nomas līguma projekts Nomas līguma projekts; telpu plāns
Nomas objekta apskates vieta un laiks Darba dienās no plkst. 10:00 līdz 16:00, iepriekš vienojoties ar pārdošanas speciālisti Ingrīdu Egli, tālr.26660078, e-pasts: ingrida.egle@bulduri.lv
Izsoles uzvarētājs SIA “Pashkova nams”, nomas maksa EUR 5,00 par 1 m 2 mēnesī
Share This