fbpx
Iepirkumi & izsoles

Izsludināta izsole par nedzīvojamo telpu nomas tiesībām Bulduru Dārzkopības vidusskolā (norise 10.08.2020.)

BDV Mediju Centrs on 2019-02-25

Izsludināta izsole par nedzīvojamo telpu nomas tiesībām Bulduru Dārzkopības vidusskolā (norise 10.08.2020.)

Nomas objekta veids Adrese Telpas Nr. 010-19 līdz Nr. 010-25 ar kopējo platību 137,3 m2 ēkā ar kadastra apzīmējumu Nr. 1300 007 7801 059, Viestura iela 6 k- 1, Jūrmala, LV-2010, turpmāk – Telpas
Maksimālais nomas termiņš 5 gadi
Citi iznomāšanas nosacījumi Papildus nomas maksai ir jāmaksā par elektrības un ūdens patēriņu, tiek uzskaitīts pēc atsevišķa skaitītāja rādījumiem. Nomas objektu drīkst lietot kā biroja telpas vai mācību telpas, vai cits izmantošanas veids, kas nav pretrunā ar būves lietošanas veidiem;; Nedrīkst bez Iznomātāja rakstiskas piekrišanas nodot Telpas vai to daļu trešajai personai apakšnomā, ieķīlāt nomas tiesības, slēgt sadarbības līgumus vai cita veida līgumus, kuru rezultātā trešā persona iegūtu tiesības uz Telpu vai to daļu pilnīgu vai daļēju lietošanu, veikt Telpu pārbūvi, pārplānošanu, izbūvi un ierīču pārtaisi bez projekta dokumentācijas rakstiskas saskaņošanas ar Iznomātāju un attiecīgajām valsts un/vai pašvaldību iestādēm.
Izsoles veids un norāde par pirmo vai atkārtoto izsoli Pirmā rakstiskā izsole
Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš, kas nav īsāks par piecām darba dienām 5 (piecas) darba dienas no sludinājuma publicēšanas BDV mājas lapā: www.bulduri.lv Izsoles.
Nomas pieteikuma (turpmāk – pieteikums) iesniegšanas vieta, reģistrēšanas kārtība

Pretendents savu piedāvājumu rakstiski var iesniegt 220. kab. Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010

Pretendenta pieteikuma veidne

Izsoles norises laiks un vieta, kārtība Izsoles nolikums

2020. gada 10.augustā plkst.14:00 Viestura ielā 6, Jūrmala, LV-2010, 219.kabinets.

Izsoles nolikums

Nomas līguma projekts Nomas līguma projekts
Nomas objekta apskates vieta un laiks Darba dienās no plkst. 10:00 līdz 16:00, iepriekš vienojoties ar pārdošanas vadītāju Ingrīdu Egli, tālr.26660078
Izsoles rezultāts
Share This