fbpx

Izglītojamiem

kaspars on 2018-12-02

Konsultāciju grafiks

P-diena O-diena T-diena C-diena P-diena
1. Anita Albrante Konsultāciju laiks individuāli vienojoties
2. Alita Auzāne 1515-1555 1515-1555
3. Aija Anita Baķe Konsultāciju laiks individuāli vienojoties
4. Agrita Baltrūna Konsultāciju laiks individuāli vienojoties
5. Ilze Bāne Konsultāciju laiks individuāli vienojoties
6. Ilita Bērziņa 830-1600 1515-1550
7. Ineta Bērziņa 800-830
8. Ansis Birznieks Konsultāciju laiks individuāli vienojoties
9. Līvija Brūvere Konsultāciju laiks individuāli vienojoties
10. Kristīne Bluka 1520-1625
11. Ēriks Brenčs 1515-1620
12. Evija Breslava 1520-1600
13. Anita Dreimane Konsultāciju laiks individuāli vienojoties
14. Viktorija Drokina 1515-1615
15. Inga Ezera Konsultāciju laiks individuāli vienojoties
16. Gunta Jēkabsone 800-830
17. Dzintra Jurjāne 1520-1550
18. Marija Gailīte Konsultāciju laiks individuāli vienojoties
19. Egils Kaļva 1530-1600
20. Kitija Kirila 1530-1600
21. Gvido Leiburgs Konsultāciju laiks individuāli vienojoties
22. Solvita Ļeļeva 1515-1545
23. Gunta Krastiņa 1520-1645 1520-1645
24. Rolands Kāpostiņš Konsultāciju laiks individuāli vienojoties
25. Elmārs Kovaļevskis Konsultāciju laiks individuāli vienojoties
26. Laima Lūse 800– 830 1515-1555
27. Austris Mednis 1520-1600
38. Jekaterina Ļitvinova 800-825; 1515-1545
29. Ineta Ozoliņa-Skrūzmane Konsultāciju laiks individuāli vienojoties
30. Iveta Pētersone Konsultāciju laiks individuāli vienojoties
31. Irina Pjankova 1520-1555
32. Mudīte Prūse 800-830
33. Diāna Puriņa 1520-1700
34. Gunta Reķe 1520-1600
35. Solveiga Serkova Konsultāciju laiks individuāli vienojoties
36. Andris Spaile 1600-1635
37. Irēna Važa 1520-1630 1520-1630
38. Jūlija Vilcāne Konsultāciju laiks individuāli vienojoties
39. Baiba Zāģere 1520-1605
40. Vēsma Zīberga 1520-1545 1520-1540
41. Ruta Žvale 1520-1605

Mācību stundu laiki

1. stunda     08.30 – 09.10
2. stunda     09.20 – 10.00
3. stunda     10.15 – 10.55
4. stunda     11.00 – 11.40
5. stunda     12.15 – 12.55
6. stunda     13.00 – 13.40
7. stunda     13.50 – 14.30
8. stunda     14.35 – 15.15
9. stunda     15.20 – 16.00
10. stunda     16.05 – 16.45

Dokumenti
"Misija, vīzija" 01.versija
KRG10.01 "Izglītības process"
KRG10.01.01. "Mācību gaitas kārtība"
[Veidlapa AV-01.01.] Iesniegums par atjaunošanu izglītības programmā
[Veidlapa AV-02.01.] Iesniegums par pārcelšanu citā grupā
[Veidlapa AV-03.01.] Audzēkņa iesniegums par atskaitīšanu no izglītības programmas
[Veidlapa VV-03.01.] Vecāku iesniegums par atskaitīšanu no izglītības programmas
[Veidlapa AV-04.01.] Iesniegums par akadēmiskā atvaļinājuma piešķiršanu
[Veidlapa AV-07.01.] Iesniegums par bankas kontu stipendijas pārskaitīšanai
[Veidlapa AV-11.01.] Iesniegums skolnieka apliecības atjaunošanai
[Veidlapa AV-12.01.] Apgaitas lapa pārtraucot mācības
[Veidlapa AV-13.01.] Audzēkņa iesniegums par dienesta viesnīcu
[Veidlapa IZ-01.01.] Profesionālās kvalifikācijas eksāmena eksaminācijas komisijas personālsastāva saraksts
KRG10.03.02. "Drošības noteikumi dodoties ekskursijās, praktiskajās mācībās, pārgājienā vai pastaigā"
[Veidlapa IZ-03.01.] Pieteikums ekskursijai, pārgājieniem un pastaigām
KRG10.04.01. "Skolas padomes reglaments"
KRG10.05.01. "Izglītojamo pašpārvaldes veidošanas un darbības kārtība"
KRG10.06.02. „Kvalifikācijas prakses organizēšanas nolikums"
[Veidlapa IZ-05.01.] Praktikanta pieprasījums
[Veidlapa IZ-06.01.] Prakses vietu pārbaudes grafiks
[Veidlapa IZ-07.01.] Prakses pārbaudes veidlapa
[Veidlapa IZ-08.01.] Praktikanta raksturojums
[Veidlapa IZ-11.01.] Prakses līgums trīspusējais
[Veidlapa IZ-12.01.] Prakses līgums divpusējais
KRG10.08.01. "E-klases (elektroniskā žurnāla) lietošanas kārtība"
KRG10.09.03 "Stipendiju piešķiršanas kārtība"
[Veidlapa IZ-09.02.] Stipendiju aprēķināšanas veidlapa
KRG10.10.01 "Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība"
KRG10.11.01 "Iekšējās kārtības noteikumi izglītojamiem"
KRG10.12.01 "Atbalsta sistēma attieksmēs un pašvadībā"
[Veidlapa IZ-13.01] Paskaidrojums
[Veidlapa IZ-14.01.] Vienošanās
[Veidlapa IZ-15.01.] Attieksmes un disciplīnas lapa
[Veidlapa IZ-16.01.] Protokols
[Veidlapa IZ-17.01.] Apņemšanās lapa
KRG10.13.01 "Aizliegto vielu aprites kontrole"
KRG06.05.01. „Iekšējā trauksmes celšanas kārtība”
KRG06.06.03. "Dienesta viesnīcas iekšējās kārtības noteikumi izglītojamiem"
KRG06.10.01. "Bibliotēkas nolikums"
KRG06.11.01. "Sporta nama iekšējās kārtības noteikumi"
Share This